Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET WEBPORTAAL

Luminus NV (“Luminus”), met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 7, 1210 Brussel  en ondernemingsnummer 0471.811.661

Luminus geeft aan de gebruiker (de “Gebruiker”) toegang tot het Webportaal op de website van Luminus ("Webportaal"), en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in deze algemene voorwaarden voor het gebruik van het Webportaal (hierna "Algemene Voorwaarden Webportaal").

De toegang tot en het gebruik van het Webportaal zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden Webportaal. De gebruiker verklaart er kennis van te hebben genomen en de hierin opgenomen rechten en plichten te aanvaarden. Elk gebruik van het Webportaal of elke handeling die verband houdt met het Webportaal wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden Webportaal.

 

TOEGANG, INSCHRIJVING EN GEBRUIK VAN HET WEBPORTAAL

Toegang

De toegang tot en het gebruik van het Webportaal zijn voorbehouden voor elke gebruiker die houder is van een overeenkomst met Luminus voor afname en/of injectie van elektriciteit en/of gas.

Inschrijving en creatie van een account

De inschrijving als gebruiker op het Webportaal is gratis. Zij gebeurt met behulp van het e-mailadres dat gebruikt wordt voor de communicatie met Luminus. Alle berichten en kennisgevingen die door Luminus naar het e-mailadres, dat bij de inschrijving werd meegegeven, worden verstuurd, worden geacht te zijn ontvangen door de gebruiker. Het is aan de gebruiker om zijn contactgegevens te actualiseren en Luminus te informeren over een wijziging van zijn e-mailadres.

Registratie leidt tot het openen van een persoonlijke gebruikersaccount, toegankelijk met een gebruikersnaam en een paswoord. Deze laten de gebruiker toe om zijn deelname aan het Webportaal te beheren. De gebruikersnaam en het paswoord worden automatisch per e-mail naar de gebruiker gestuurd, op het moment van het openen van de account. De gebruiker is daarom verplicht deze geheim te houden en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Het paswoord kan op elk ogenblik door de gebruiker worden gewijzigd. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn gebruikersnaam en paswoord niet aan derden bekend te maken. Indien hij niettemin zou wensen dat andere mensen toegang hebben tot het Webportaal, kan hij hiertoe contact opnemen met zijn Key Account Manager. Toegang tot en gebruik van het Webportaal door derden op verzoek van de gebruiker valt niet onder de verantwoordelijkheid van Luminus.

De account van een gebruiker mag in geen geval worden overgedragen of toegewezen aan derden.

GEBRUIK

Luminus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van het Webportaal door het gebruik van een gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan derden.

Indien de gebruiker op een bepaald moment toegang zou hebben tot gegevens waarvan hij vermoedt dat ze niet binnen zijn gebruikersrechten vallen, vraagt Luminus om haar onmiddellijk te informeren via de contact link. Luminus verbindt er zich toe om deze vraag met de hoogst mogelijke dringendheid te behandelen.

De gebruiker gaat ermee akkoord om van het Webportaal enkel gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijk recht of met de specifiek op hem van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat Luminus ermee akkoord om op dit Webportaal geen gebruik te maken van "deep links", "robots" of enige andere technologie waardoor het Webportaal of de inhoud ervan wordt aangewend voor een ander doel dan aangegeven in deze Algemene Voorwaarden Webportaal. De gebruiker mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op het Webportaal die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door "hacking", "password-mining", of door enige andere techniek. Verder gaat de gebruiker akkoord om de eventuele kwetsbaarheid van het Webportaal niet te testen of te beproeven. De gebruiker gaat ermee akkoord om geen acties te ondernemen die een disproportioneel grote load op het Webportaal, het netwerk of de systemen van Luminus veroorzaken teneinde een "Denial of Service" of een gelijkaardige aanval uit te lokken. De gebruiker mag bovendien geen gebruik maken van enige technologie die de goede werking van het Webportaal in gevaar kan brengen.

FUNCTIONELE ORGANISATIE VAN HET WEBPORTAAL

Afhankelijk van de overeenkomst met Luminus, heeft de gebruiker  toegang tot de termijnmarkt in de uitvoering van zijn contract(en) met Luminus en kan, op een geautomatiseerde wijze, kliks uitvoeren op transactiewaarden (referentie www.iceendex.com) via het Webportaal. Bij elke klik wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker. Slechts na ontvangst van deze e-mail wordt de transactie geacht definitief te zijn uitgevoerd. 

Een overzicht van alle kliks en alle open posities (d.w.z. de nog niet geklikte volumes) wordt eveneens verschaft aan de gebruiker. 

Het is verboden voor de gebruiker om ‚Äč‚Äčtransacties uit te voeren buiten zijn beschikbare vermogen en zijn contractueel vermogen. 

Bij storingen of onbeschikbaarheid van het Webportaal, is voor de gebruiker een fallbacksysteem in een handmatige modus beschikbaar voor het uitvoeren van kliks. De gebruiker zal alle transactiegegevens per e-mail naar de Key Account Manager sturen, die zal antwoorden via een bevestigingsmail. Slechts na ontvangst van deze e-mail wordt de transactie geacht definitief te zijn uitgevoerd. Al deze transacties die handmatig worden uitgevoerd zullen nadien zichtbaar zijn op het Webportaal. Dit fallbacksysteem is enkel van toepassing voor gebruikers die via het Webportaal kunnen klikken. 

In geval van discussie over de uitvoering van een transactie, zullen de registraties van de operaties van de gebruiker in het IT-systeem van Luminus geldige bewijzen zijn. 

Om veiligheidsredenen zal Luminus de met de gebruiker uitgewisselde gegevens bijhouden. Deze gegevens betreffen onder meer uren van connectie op het Webportaal, het gebruikte IP-adres, details van de uitgevoerde transacties, enz. De door Luminus opgeslagen gegevens zullen in geen geval teruggegeven worden, behalve in geval van geschillen tussen de gebruiker en Luminus over het gebruik van het Portaal en zijn beveiliging. 

Gebruikers met een nominatie contract zullen de mogelijkheid hebben om hun referentieprofiel op elk ogenblik aan te passen via het Webportaal. De aanpassingen kunnen vóór 11 uur de volgende dag uitgevoerd worden. Een bevestigingsbericht van het platform zal het nieuwe door de gebruiker bijgewerkte referentieprofiel valideren. 

In de loop van de namiddag zal de gebruiker een e-mail ontvangen met zijn definitieve referentieprofiel en de voorwaardelijke profielen die op de Belpex Day-ahead markt door Luminus zijn uitgevoerd voor de rekening van de gebruiker.

AARD VAN DE INFORMATIE - AANSPRAKELIJKHEID

Aard van de informatie

Luminus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ingeval de informatie vermeld op dit Webportaal echter onvolledigheden en/of onjuistheden bevat, zal Luminus redelijke inspanningen leveren om deze zo snel als mogelijk recht te zetten.

Bovendien verbindt Luminus er zich toe om commercieel gezien redelijke inspanningen te leveren om het Webportaal met alle redelijke middelen te beveiligen, en om het eventuele ongemak veroorzaakt door technische fouten zo veel als mogelijk te beperken. Luminus kan echter niet de mogelijkheid uitsluiten dat foutieve technische handelingen of ongeoorloofde tussenkomsten plaatsvinden, noch dat de toegang tot het Webportaal wordt onderbroken.

Aansprakelijkheid

Luminus kan in geen geval, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van het Webportaal of van een andere internetsite, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, maar zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De inhoud van het Webportaal (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Luminus geeft geen garanties voor de goede werking van het Webportaal en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van het Webportaal of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Webportaal.

 

HYPERLINKS

Het Webportaal kan hyperlinks bevatten naar andere websites die mogelijks technisch niet gecontroleerd, noch aan herziening onderworpen worden door Luminus. Bijgevolg kan Luminus de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud aangeboden via dergelijke links niet garanderen, noch de beschikbaarheid van deze websites en daarom aanvaardt Luminus geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites vindt plaats op eigen risico van de gebruiker.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, behoren de intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, databankrechten, videobeelden, programmering en enige andere informatie op of van het Webportaal, alsook alle merken weergegeven op het Webportaal, exclusief toe aan Luminus en/of haar licentiehouders. Tenzij schriftelijke toestemming werd bekomen van de Key Account Manager, is het de gebruiker niet toegestaan gepubliceerde of auteursrechtelijke inhoud te importeren van het Webportaal naar andere programma's of websites of om dergelijke inhoud op enige andere manier te gebruiken. Niets op het Webportaal zal worden geïnterpreteerd op zodanige wijze dat de gebruiker of een derde partij het recht zou verschaffen om de informatie op het Webportaal te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS EN GEBRUIK VAN COOKIES

Luminus garandeert in het bijzonder de bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens verzameld op het Webportaal zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Gelieve de privacy disclaimer van Luminus te raadplegen voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Luminus gebruikt cookies op het Webportaal om het gebruiksgemak te verhogen en informatie te verkrijgen over hoe u de website gebruikt. Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies op het Webportaal.

GEVOLGEN VOOR DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd aangegeven, worden de Algemene verkoopsvoorwaarden en de privacy policy van Luminus niet gewijzigd of op eender welke andere manier aangetast door het Webportaal, de inhoud ervan of de huidige Algemene Voorwaarden Webportaal.

WIJZIGINGEN

Luminus heeft het recht deze Algemene Voorwaarden Webportaal naar eigen inzicht te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te raadplegen. De meest recente publicatie van de Algemene Voorwaarden Webportaal dateert van 30 september 2013.

Toepasselijk recht

De Algemene Voorwaarden Webportaal en de toegang van de gebruiker tot het Webportaal worden beheerst door het Belgische recht.

Door het Webportaal te gebruiken gaat u akkoord dat in geval van een geschil de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn om dergelijk geschil te beslechten.

Contact

Naam: Luminus NV

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II laan 7, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0471.811.661

Email: info@luminus.be